Herbert H. Dow

Courtesy of Jim Malek, Midland Community Television (MCTV)